หลี่ เ. ., สัตโยภาส ส. ., และ กิจชาลารัตน์ ข. . . “การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่เกี่ยวกับสี”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 16, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 27-36, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/204277.