พันอ้วน ว., กตัญญู จ., และ ชวพงค์ ว. “ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 15, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 149-5, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/211211.