ทายะติ ส. . “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 16, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 55-68, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/224682.