ศรีสายัณห์ ว., อินทร์ไชย ส. . ., และ สุริยาวงศ์ เ. . . “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 16, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 69-80, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/226404.