มีคง ก., จันทร์เรือง ย. . ., และ เท็งตระกูล อ. . . “การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นและเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพวงพยอม จังหวัดพะเยา”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 16, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 107-20, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/232589.