วิพัฒครุฑ ส., จิตติมณี อ. ., จุมพลพงษ์ เ. ., และ สุขเกิด เ. . “การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 16, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 137-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/236932.