แก้วกัน น. . ., และ วันทะนะ ส. . . “การกล่อมเกลาทางการเมืองกับทัศนคติต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน: ศึกษากรณีประชาชนในชุมชนเคหะหลักสี่ กรุงเทพมหานคร”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 16, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2020, น. 139-46, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/240544.