กันทะสอน อ. . ., และ ธาราพิทักษ์วงศ์ ศ. . “การศึกษากระบวนและวางระบบการผลิตชาเมี่ยงโดยประยุกต์ใช้แนวการผลิตแบบลีนของกลุ่มเกษตรกร ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 16, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2020, น. 127-38, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/240700.