ยะอนันต์ เ. “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนของพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 16, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2020, น. 147-62, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/241608.