มณีโกศล ช. ., บุญแรง ส. ., ศรีเดชะกุล ธ. ., สุวรรณเลิศ ป. ., และ ปัญโญใหญ่ น. “โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ: นวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาครูบนพื้นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 17, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 1-11, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/243059.