เกตุวีระพงศ์ ร. “พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อ และการตระหนักรู้การกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 17, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 143-60, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/247297.