สังขลักษณ์ ธ., และ เกตุปาน จ. . “การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 17, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 77-88, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/247487.