อุ่นอกแดง ณ., และ รอดสการ เ. . “การปฏิสัมพันธ์ทางดนตรีภาคเหนือและดนตรีภาคกลางในช่วงหลังการเสด็จกลับนครเชียงใหม่ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 17, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 99-114, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/247832.