โชติรัตน์ ส. “ข้อผิดพลาดสำคัญที่เกิดจากการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาไทย”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 18, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 77-87, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/256945.