สมคำ พ. . ., อินทร์ไชย ส. ., และ อุทยานุกูล ป. . . “การสร้างแบบฝึกการใช้นิทานพื้นบ้านของจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 18, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 91-104, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/257913.