กล่อมแก้ว ท. ., สังวรินทะ ช. ., ตนบุญ น. ., และ ขุนทองนุ่ม ส. . “การใช้คำอ้างถึงผู้ที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในสื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาจากซีรี่ย์ Queer As Folk ภาคที่ 1 ตอนที่ 1 ถึง 5”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 19, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 41-55, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/263922.