มาลยาภรณ์ ศ. ., และ มหาวรากร ส. . “การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ‘อาหารไทยที่ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ’ สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 19, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 1-14, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/264013.