ติคำ ส. “สัปปุริสธรรม 7 ที่ปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชันของวอลท์ดิสนีย์ เรื่อง เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 19, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 57-69, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/265127.