พยุหะ พ., มณีกุล จ., และ อดิภัทรนันท์ น. “การใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, น. 137-48, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97375.