จันทร์ศรีมา ว., ศิริสว่าง ว., และ จิตรวิจารณ์ ช. “การศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, น. 7-17, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97458.