จารุมณี เ., ณ เชียงใหม่ ณ., และ บูรพาเดชะ ส. “ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท่องเที่ยว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, น. 37-52, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97494.