กันทะโย ว., ณ เชียงใหม่ ณ., และ ศิริสว่าง ว. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในเขตตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, น. 63-79, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97516.