โสภา ธ., ณ เชียงใหม่ ณ., และ ชวพงศ์ ว. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, น. 81-95, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97522.