จิตต์จรัส ศ., และ ปุณยบุรณะ อ. “แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 10, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2017, น. 1-12, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97610.