อินต๊ะ ณ., ณ เชียงใหม่ ณ., และ คำชัย ท. “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 10, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2017, น. 37-47, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97626.