ชิดทอง พ., และ โฆสิโต ป. “บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับบัณฑิตไทย”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 1-11, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97882.