ศรีประพันธ์ อ., รวมเจริญ พ., และ จันทรจิตร ช. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้เรื่องสาร ผ่านยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, น. 1-14, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98094.