ปิยะประภาพันธ์ ส., อุทุมพร น., และ ศักดิ์รุ่งพงศากุล ศ. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซีเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, น. 15-24, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98096.