อำไพฤทธิ์ พ., พรหมศิริ ส., และ เสนาสวัสดิ์ ส. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาชีววิทยา เรื่อง อนุกรมวิธาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, น. 39-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98099.