ชูมก พ., คุณประดิษฐ์ ท., และ พีรพรพิศาล ย. “ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, น. 81-97, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98104.