โนพวน ร., ชมภูคำ ว., และ แก้วศิริ ส. “การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, น. 143-56, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98111.