ณะชัยวงค์ เ. “ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, น. 189-00, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98116.