บุญหิรัญเศรษฐ์ ภ. “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐานประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “Improving Reading & Writing Skills ต่อนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, น. 1-12, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98125.