ติดทะ ภ., และ จันทรปัญญา พ. “ความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, น. 55-67, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98132.