ทองพฤกษ์ อ., วิชาลัย อ., และ เครือคำอ้าย ว. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏี การสร้างความรู้ด้วยตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, น. 77-85, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98136.