ต๊ะลิสังวาลย์ น., แก้วศิริ ส., และ อินทะยะ ย. “การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, น. 87-98, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98137.