สุขสีทอง ณ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตรับผิดขอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, น. 1-12, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98558.