บุหลาด ส., บุญแสง ท., และ รองเมือง ด. “ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4x100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, น. 41-49, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98916.