ไชยบุตร ว., อินทะยะ ย., และ อินตุ่น ศ. “การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, น. 50-64, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98934.