ไชยเลิศ ศ., และ มณีโกศล ช. “ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, น. 86-99, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98943.