ปิยธมฺโม ว., คุตฺตสีโล ด., อินทนนท์ ว., และ ปันธิยะ พ. “ศักยภาพการบรรลุธรรมของปฏิสนธิวิญญาณสัตว์ในพระพุทธศาสนา”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 57-71, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98960.