เหลืออรุณ ว., ติรกานันท์ ส., และ พันธุ์ไทย บ. “การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 87-101, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98964.