แก้วศิริ ส. “การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการดำเนินการงานวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 115-3, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98971.