คำยอง จ., อินทะยะ ย., และ ภู่วิภาดาวรรธน์ ผ. “การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 29-41, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98991.