จีนชาติ ธ., วรรณะลี ช., และ สายทองคำ จ. “อิทธิพลการแสดงราชสำนักสยามที่มีผลต่อการแสดงในคุ้มเจ้าหลวง”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 63-71, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98998.