คำปลิว ว., ฉัตรรุ่งเรือง บ., และ ธาราพิทักษ์วงศ์ ศ. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 139-48, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/99007.