สุดดี อ., และ จันทร์เอี่ยม ว. “ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 161-72, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/99009.