ประกาศ ปิดรับบทความวารสารชั่วคราว วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่ออัพเดทรูปแบบวารสารใหม่ และปรับปรุงระบบการส่งบทความ โดยเริ่มปิดรับวารสารตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  เริ่มเปิดระบบส่งบทความอีกครั้งวันที่ 17 กรกฎาคม 2563