วารสารการอ่าน https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj <p>วารสารฯ ดำเนินการโดย <strong>Thailand Literacy Association</strong> หรือ ชื่อเดิม <strong>สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย (</strong><span class="aCOpRe"><strong>Thailand Reading Association: TRA)</strong></span> สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการอ่านในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป</p> th-TH pawineesanchon@hotmail.com (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี แสนชมน์) ochakaew@gmail.com (ชาตรี วงษ์แก้ว) Tue, 05 Jul 2022 14:21:28 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 การศึกษาไทยในยุคโควิด-19 : ความล้มเหลวหรือยุคใหม่ของการศึกษา https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/252688 <p>บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับผลกระทบด้านการศึกษาในยุคที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19<br>การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เกาหลีใต้ ยูเครน และประเทศไทย การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์ รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ว่าสามารถช่วยเหลือด้านการศึกษาได้อย่างไรบ้างในยุค COVID-19 พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับสถาบันการศึกษาที่สามารถนำไปปรับปรุงต่อยอดได้</p> กรกมล โดดสู้, ปราณี อัศวภูษิตกุล Copyright (c) 2022 วารสารการอ่าน https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/252688 Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0700 การตลาดของห้องสมุดประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/253974 <p>การบริการของห้องสมุดในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยนำแนวทางการตลาดมาใช้เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น ทั้งการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ&nbsp; ตลอดจนการจดจำภาพลักษณ์ของห้องสมุดว่าเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน เป็นสถานที่ที่น่าเชื่อถือในการให้บริการสารสนเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน</p> ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ Copyright (c) 2022 วารสารการอ่าน https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/253974 Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0700 การพัฒนาคุณภาพอากาศภายในห้องสมุดของประเทศไทยสู่การยอมรับระดับสากล https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/260168 <p>บทความนี้นำเสนอรายงานการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในห้องสมุดของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพอากาศภายในอาคารให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานตามที่สากลกำหนดไว้ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก มาตรฐานสุขาภิบาลของห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ ห้องนิทรรศการ (GB 9669-1996) มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารของประเทศสิงคโปร์ และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศภายในห้องสมุดของประเทศไทยได้ 6 ปัจจัย ได้แก่ การระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพต่ำ การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งภายในที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การละเลยในเรื่องของการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารและสิ่งของภายในอาคาร การเพิ่มก๊าซมลพิษและรังสีที่ไม่พึงประสงค์ การสร้างอาคารแบบปิดทำให้การไหลเวียนของอากาศแย่ลง และการละเลยการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มาจากภายนอกอาคาร อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาตาม 6 ปัจจัยหลักที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในห้องสมุดของประเทศไทยต่อไป</p> ปาริมา ตันเจริญ, ปราณี อัศวภูษิตกุล Copyright (c) 2022 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/260168 Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0700 ห้องสมุดไร้มลภาวะทางอากาศ: แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/252913 <p><strong>ห้องสมุดไร้มลภาวะทางอากาศ</strong><strong>: แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม </strong></p> <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกยกระดับความสำคัญขึ้นให้เป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วทั้งโลกมุ่งเน้นระดมความคิดในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในบทบาทของนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจในประเด็นมลภาวะทางอากาศของห้องสมุด จึงได้ศึกษาข้อมูลจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมารวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ตลอดจนนำเสนอแนวคิดการพัฒนารูปแบบห้องสมุดสีเขียวให้เหมาะกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน</p> <p><strong>คำสำคัญ</strong><strong>:</strong> ห้องสมุดสีเขียว มลภาวะทางอากาศ สิ่งแวดล้อม</p> <p>&nbsp;</p> รวิสรา เจียรมาศ, ปราณี อัศวภูษิตกุล Copyright (c) 2022 วารสารการอ่าน https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/252913 Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0700 การสำรวจพฤติกรรมการอ่านไลท์โนเวลของคนไทยในปัจจุบัน https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/260107 <p>สารนิพนธ์“การสำรวจพฤติกรรมการอ่านไลท์โนเวลของคนไทยในปัจจุบัน : กรณีศึกษาเพจคุยเฟื่องเรื่อง LIGHT NOVEL” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาช่วงอายุของกลุ่มผู้อ่านไลท์โนเวล&nbsp; 2. ศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ในด้านช่วงเวลา สถานที่อ่าน และประเภทเนื้อหาที่อ่าน และ 3. ปัจจัยการเลือกอ่านและซื้อไลท์โนเวล โดยมีวิธีการศึกษา ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ และมีกลุ่มประชากร ผู้ที่อ่านไลท์โนเวลจากเพจ คุยเฟื่องเรื่อง LIGHT NOVEL</p> <p>ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่อ่านไลท์โนเวลส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศชาย และผู้ที่อ่านไลท์โนเวลจะอยู่ในช่วงอายุ 19-23 ปี และเป็นนักเรียน/นักศึกษา &nbsp;ผู้อ่านไลท์โนเวลมีพฤติกรรมการอ่านคืออ่านไลท์โนเวลที่บ้านในช่วงเวลากลางคืน และใช้เวลาในการอ่านต่อเล่มน้อยกว่า 5 ชั่วโมง มีพฤติกรรมในการเลือกอ่านไลท์โนเวลของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นจะอ่านในรูปแบบรูปเล่ม และเมื่อพิจารณาโดยจำแนกตามอายุและกลุ่มอาชีพแล้วนั้น คนในวัย 19-23 ปี และในกลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จะอ่านในรูปแบบรูปเล่มมากที่สุด</p> กนกศักดิ์ ผ่องท่าไม้, รุ่งธิวา ขลิบเงิน Copyright (c) 2022 วารสารการอ่าน https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/260107 Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0700 บทบรรณาธิการ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/260165 ภาวิณี แสนชนม์ Copyright (c) 2022 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/260165 Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0700 แนะนำหนังสือดีทีน่าอ่าน https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/260167 ธนาภรณ์ ฉิมแพ Copyright (c) 2022 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdj/article/view/260167 Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0700