(1)
ฤทธิ์ศรี น. . กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย All Online กรณีศึกษา : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – Eleven สาขาซอยรุ่งประชา. RSSKRU.J 2021, 8, 7-11.